Oldal kiválasztása

Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató

Vállalkozás Szakértő Kft.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóHírlevél feliratkozás tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással, jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy jogos érdek érvényesítése esetén adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

A Vállalkozás Szakértő Kft. (H-2141 Csömör, Arany János utca 5/b., adószám: 25876459-2-13) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő vagy Társaság) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv) 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy más jogalapon (GDPR 6. cikk) alapul.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatkezelés időtartama,
5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint,
7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető a weboldalak láblécéből, az adatvédelem link alatt.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő adatai:

Vállalkozás Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 2141 Csömör, Arany János utca 5/b.
 • Cégjegyzékszám: 13 09 185557
 • Adószám: 25876459-2-13.
 • E-mail: info@vallalkozas-szakerto.hu
 • Telefon: +36-30-436-3690

Értelmező fogalmak

(Info tv és az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján)

 • érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

www.motivaciosrendszerek-nap.hu, www.merlegszeminarium.hu, www.vallalkozasszakerto.hu honlapok esetében:

www.szemelyzetkezeles.hu, www.munkaerohiany.com, www.ertekesites-nap.hu honlapok esetében:

www.eredmenyes-vezeto.hu, www.cegvezetoitrening.hu, www.berkalkulacio.hu honlapok esetében:

www.piacszerzes.hu honlap esetében:

3. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama: A lentiekben megjelölt egyes adatkezelések időtartamával megegyező.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: “az adatkezelés a Vállalkozás Szakértő Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

I. Jelentkezés előadásra/tréningre, megrendelés

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése továbbá a GDPR 13. cikke alapján, meg kell határozni az előadásra/tréningre való jelentkezés (ideértve a megrendelést papír alapon is), mint adatkezelések körében a következőket:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatgyűjtés jogalapja,
5. jogos érdek alapján végzett adatkezelés esetén az adatkezelő, harmadik személy jogos érdekét,
6. az adatkezelés időtartama,
7. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, címzettek személye,
8. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése,
9. jogorvoslati jogok.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a jelentkezéshez, a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, szerződés létrehozása, az ebből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.

Résztvevők neve

A jelentkezéshez szükséges.

A jelentkezés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A jelentkezés kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

3. Az érintettek köre: A tanfolyamokra, előadásokra jelentkező valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő a fentiekben megjelölt adatokat az előadás/tréning teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.

5. Az adatok kezelése, adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A Társaság a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatók szerverén valamint elektronikusan és papír alapon a Vállalkozás Szakértő Kft. 2141 Csömör, Arany János utca 5/b. szám alatti székhelyén tárolja. Adatfeldolgozó és a Társaság köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók),

Kapcsolatfelvétel, értesítés céljából a jelentkező nevét, telefonszámát a Társaság a tanfolyam lebonyolításáig a mobiltelefonjain is tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód).
Kapcsolatfelvétel, értesítés céljából az Érintett neve, e-mailcíme rögzítésre kerül a Társaság elektronikus levelező rendszerébe.

Az elektronikus levelező rendszer szolgáltatója:

A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

A Felhasználó adatait harmadik személynek a Vállalkozás Szakértő Kft nem adja át, kivéve

 • Teljesítési segédek (Adatfeldolgozók)
  A Társaság a tanfolyam lebonyolításához teljesítési segédeket vesz igénybe, melyeknek a feladataik ellátáshoz szükséges mértékben a jelentkezők/résztvevők nevét átadja. A teljesítési segédek (előadók) adatai:
  Név, Székhely, Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám
  Bukta Zsolt egyéni vállalkozó, 3300 Eger, Hevesi Sándor u. 16., 50330838
  Brüsszelnet Sales Network Kft., 1147 Budapest, Benkő u. 30., 01-09-892925
  Kimberley Group Kft., 1016 Budapest, Berényi utca 9/B. II. em. 13., 01-09-891549
  Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, 1134 Budapest, Dózsa György út 138-142., 50500914
  Járomi Tamás egyéni vállalkozó, 1188 Budapest, Vasút u. 56/a., 50283482
  Poky Team Kft., 1173 Budapest, 528. utca 12., 01-09-889919
  Simon Adrienn egyéni vállalkozó, 4034 Debrecen, Repce utca 33., 51036348
  MLM Szakkönyvek Kiadó Kft., 1163 Budapest, Katóka utca 11., 01-09-179249
  Kéri János egyéni vállalkozó, 1131 Budapest, Keszkenő u. 10., 51201780

  A Társaságnak tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy a minél hatékonyabb tanfolyam lebonyolítása érdekében az előadásokat szakemberek tartsák meg, melynek érdekében a fenti teljesítési segédeket – előadókat – veszi igénybe. Az adatok biztonságát a teljesítési segédekkel kötött szerződésben foglalt adatvédelmi rendelkezések biztosítják.
  Az adatátadás jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: “az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 • Abban a valószínűtlen esetben, ha a Társaság átalakul, pl. más Társasággal egyesül, beolvad, avagy a Társaságból más gazdasági Társaság kiválik, a jogutód gazdasági Társaság átveheti a Társaság által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a Társaság kezeli.
  Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont.

 • A Társaság érintettel kötött szerződésből, a tanfolyamon való részvételből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére.
  Az adattovábbítás az Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont).

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat (X. pont) az alábbi elérhetőségeken tudják kezdeményezni:

 • postai úton a H-2141 Csömör, Arany János u. 5/b. címen,
 • e-mail útján az info@vallalkozas-szakerto.hu e-mail címen,
 • telefonon a 06-20-351-1577 számon.

Az érintett jogai: a X. pontban meghatározott jogokat az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján a Társaság az érintett megbízási szerződésben (jelentkezésben, megrendelésben) szereplő személyes adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat az érintett további hozzájárulása nélkül is kezelheti: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

Amennyiben a Társaság érdekmérlegelése alapján az érintett adata a kérelem ellenére nem törölhető, a Társaság az érintett adatot zárolja.
Az érintett kérelmére a Társaság a kért adatokat zárolja.

Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést az Társaság a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, az Társaság mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben az Társaság az Ügyfél tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

7. Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján.

Továbbá a fenti adatok megadása és kezelése a fentiekben megjelölt weboldalakon keresztül hirdetett tanfolyamokon való részvétel érdekében szükséges.

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint “az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.”

A tanfolyam teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

II. Számlázás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázás

2. A számlázó programot szolgáltató Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok: név, cím, adóazonosító.

4. Az érintettek köre: Az előadásokra, tréningekre jelentkező valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Számla kiállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

Az adatok kezelése: Az elektronikus úton kiállított számlában szereplő adatokat a fentiekben megjelölt Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó tárhelyén valamint papír alapon a Társaságunk székhelyén tároljuk. Adatfeldolgozó és a Társaságunk köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tároljuk, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

A Társaság az érintett számlában szereplő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve:

 • Társaság könyvelője részére
  Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja) továbbá az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont).
 • Jogszabályi kötelezettség alapján a NAV részére
  Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja).
 • A Társaság érintettel kötött megbízási szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére
  Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont).

7. Az érintett jogai: a X. pontban meghatározott jogokat az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

Személyes adatok törlése illetve zárolása
Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján a Társaság a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét a fenti kötelező adatkezelési határidőben nem teljesíti, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”
A fenti esetben törlési kérelem esetén Társaságunk az érintett adatot zárolja.

Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
A fenti kötelező adatkezelési határidőben – jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokra vonatkozóan – Felhasználó tiltakozását Társaságunk nem teljesíti.

9. Az adatfeldolgozás jogalapja: Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: “az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”

A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

III. Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatgyűjtés jogalapja,
5. jogos érdek alapján végzett adatkezelés esetén az adatkezelő, harmadik személy jogos érdekét,
6. az adatkezelés időtartama,
7. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, címzettek személye,
8. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése,
9. jogorvoslati jogok.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek a X. pontban foglalt jogokon túlmenően lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közlés, továbbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

1. A “Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

IV. Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatgyűjtés jogalapja,
5. jogos érdek alapján végzett adatkezelés esetén az adatkezelő, harmadik személy jogos érdekét,
6. az adatkezelés időtartama,
7. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, címzettek személye,
8. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése,
9. jogorvoslati jogok.

5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat a Vállalkozás Szakértő Kft a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor a Vállalkozás Szakértő Kft ezen személyes adatokat 8 évig kezeli. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Társaság a Felhasználót külön tájékoztatni fogja

9. Az adatok kezelése: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
A Vállalkozás Szakértő Kft. a fenti adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatók szerverén valamint a Vállalkozás Szakértő Kft. 2141 Csömör, Arany János utca 5/b. szám alatti székhelyén tárolja.

Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság elektronikus levelező rendszerébe.

Az elektronikus levelező rendszer szolgáltatója:

A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

A Felhasználó adatait harmadik személynek a Vállalkozás Szakértő Kft nem adja át, kivéve:

Adatkezelők

 • A Vállalkozás Szakértő Kft az 5. pontban megadott adatokat egy Momo CRM nevű ügyfél kapcsolatkezelő szoftverben tárolja, mely adatbázist a Client Maker Korlátolt Felelősségű Társaság is jogosult használni.
  Az adatokat átvevő Adatkezelő (a továbbiakban Adatátvevő Adatkezelő) adatai:
  Név: Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Cégjegyzékszám: 13 09 130280
  Székhely: 2141 Csömör, Arany János utca 5/b.
  Telephely: 2141 Csömör, Petőfi Sándor utca 21.
  Iroda: 2142 Nagytarcsa, Hársfa u. 2.
  Adószám: 14585658-2-13
  E-mail cím: info@potencsikszilard.hu
  Telefon: +36-20-351-1577Adatátvevő Adatkezelő ezen adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel (e-mailben) közvetlen üzletszerzés, szolgáltatás ajánlása és marketing (hírlevél küldése e-mailben) célra használhatja.

  Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor. Felhasználó a “Feliratkozás” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.

 • Abban a valószínűtlen esetben, ha a Vállalkozás Szakértő Kft. átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Vállalkozás Szakértő Kft-ből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az a Vállalkozás Szakértő Kft által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a Vállalkozás Szakértő Kft kezeli.
  Az adattovábbítás a Vállalkozás Szakértő Kft. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont.

Adatfeldolgozó

 • Momo CRM rendszert üzemeltető (Adatfeldolgozó) adatai:
  Név: DevMonkeys Software Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhelye: 1141 Budapest, Vízakna utca 4.
  Cégjegyzékszám: 01-09-286129
  Adószám: 22684202-2-42
  E-mail: lj@e-com.hu A Vállalkozás Szakértő Kft.-nek tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy hatékony és átlátható ügyfélkezelést folytasson, az ügyfélkapcsolatokban a folyamatokat követni tudja, melynek érdekében a fenti ügyfél kapcsolatkezelési rendszert alkalmazza. Az adatok biztonságát a Momo CRM-ben a jelszavas beléptető rendszer biztosítja.
  Az adatátadás jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: “az adatkezelés a Vállalkozás Szakértő Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 • Felhasználó a hírlevélre feliratkozással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy a Társaság és a Client Maker Kft. a fenti marketing célú megkeresésekhez megbízottakat vegyen igénybe. A teljesítési segédként közreműködő megbízottak adatai:
  Név, Székhely, Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám
  Bukta Zsolt egyéni vállalkozó, 3300 Eger, Hevesi Sándor u. 16., 50330838
  Brüsszelnet Sales Network Kft., 1147 Budapest, Benkő u. 30., 01-09-892925
  Kimberley Group Kft., 1016 Budapest, Berényi utca 9/B. II. em. 13., 01-09-891549
  Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, 1134 Budapest, Dózsa György út 138-142., 50500914
  Járomi Tamás egyéni vállalkozó, 1188 Budapest, Vasút u. 56/a., 50283482
  Poky Team Kft., 1173 Budapest, 528. utca 12., 01-09-889919
  Simon Adrienn egyéni vállalkozó, 4034 Debrecen, Repce utca 33., 51036348
  MLM Szakkönyvek Kiadó Kft., 1163 Budapest, Katóka utca 11., 01-09-179249
  Kéri János egyéni vállalkozó, 1131 Budapest, Keszkenő u. 10., 51201780A fenti Adatfeldolgozók az adatokat kizárólag a Társaság illetve a Client Maker Kft. nevében történő marketing célú megkeresésre (ezen Társaságok szolgáltatásainak ajánlása telefon és e-mail útján) használhatják fel.

  Az adatkezelés alapja: Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: “az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

  Az adatkezelésre hozzájárulás alapján kerül sor. Felhasználó a “Feliratkozás” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.

 • Az adatkezelés során igénybe vett további Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozók (hírlevél-küldő szolgáltatók):SalesAutopilot Kft.
  H-1089 Budapest, Golgota u. 3.
  +36-30-624-3934
  https://www.salesautopilot.hu

  E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
  H-1106 Budapest, Fehér út 10.
  +36-96-519-833
  info@webgalamb.hu
  www.webgalamb.hu

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-121658/2017.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett a X. pontban foglalt jogokon túlmenően bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja “az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

V. Jelentkezés, kapcsolatfelvétel során megadott adatok marketing célú továbbkezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése továbbá a GDPR 13. cikke alapján, meg kell határozni az előadásra/tréningre való jelentkezés (megrendelés papír alapon), mint adatkezelések körében a következőket:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatgyűjtés jogalapja,
5. jogos érdek alapján végzett adatkezelés esetén az adatkezelő, harmadik személy jogos érdekét,
6. az adatkezelés időtartama,
7. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, címzettek személye,
8. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése,
9. jogorvoslati jogok.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

marketing célú megkeresés.

E-mail cím

marketing célú megkeresés

Telefonszám

marketing célú megkeresés

Marketing célú megkeresés: A Felhasználó tájékoztatása telefon, e-mail útján az aktuális akciókról, a Felhasználónak nyújtható kedvezményről, szolgáltatásról.

3. Az érintettek köre: A marketing célú további adatkezeléshez hozzájáruló valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az adatok kezelése: A Vállalkozás Szakértő Kft. a Felhasználó által a weboldalakon keresztül megadott adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatók szerverén valamint papír alapon a Vállalkozás Szakértő Kft Csömör, Arany János utca 5/b. szám alatti székhelyén, tárolja.

Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság hírlevél-küldő rendszerébe. A Társaság hírlevél-küldő rendszerét az alábbi Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozók szolgáltatják:

 • Név: SalesAutopilot Kft.
  Székhely: H-1089, Budapest, Golgota u. 3.
  Tel: +36-30-624-3934
  Honlap: www.salesautopilot.hu

 • Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
  Székhely: H-1106 Budapest, Fehér út 10.
  Tel: +36-96-519-833
  E-mail: info@webgalamb.hu
  Honlap: www.webgalamb.hu

A Társaság hírlevél-küldő rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Társaságunk a megfelelő ügyfélkiszolgálás, ügyfélkezelés érdekében az 1. pontban megjelölt adatokat egy Momo CRM nevű ügyfél kapcsolatkezelő szoftverben is tárolja.

Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság elektronikus levelező rendszerébe. Az elektronikus levelező rendszer szolgáltatója:

A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Adatfeldolgozók és Szolgáltató (adatkezelő) kötelesek minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó, jelszó alkalmazása, zárható fiók).

A Felhasználó adatait harmadik személynek a Vállalkozás Szakértő Kft nem adja át, kivéve

Adatkezelők

 • a Társaság a 2. pontban megadott adatokat egy Momo CRM nevű ügyfél kapcsolatkezelő szoftverben tárolja, mely adatbázist a Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság is jogosult használni.
  Az adatokat átvevő Adatkezelő (a továbbiakban Adatátvevő Adatkezelő) adatai:
  Cégnév: Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhelye: 2141 Csömör, Arany János utca 5/b
  Cégjegyzékszám: 13 09 130280
  Adószám: 14585658-2-13.
  E-mail: info@potencsikszilard.hu
  telefon: +36-20-351-1577

  Adatátvevő Adatkezelő ezen adatokat kizárólag közvetlen üzletszerzés érdekében kapcsolatfelvételre (telefon, és e-mail útján) és marketing (hírlevél küldés) célra használhatja.

  Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor. (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pont)

 • Abban az esetben, ha Adatkezelő átalakul, pl. más Társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági Társaság kiválik, a jogutód gazdasági Társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.
  Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont).

Adatfeldolgozók

 • Momo CRM rendszert üzemeletető (Adatfeldolgozó) adatai:
  Név: DevMonkeys Software Korlátolt Felelősségű Társaság
  Nzékhelye: 1141 Budapest, Vízakna utca 4.
  Cégjegyzékszám: 01-09-286129
  Adószám: 22684202-2-42
  E-mail: lj@e-com.hu

  A Társaságnak tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy hatékony és átlátható ügyfélkezelést folytasson, az ügyfélkapcsolatokban a folyamatokat követni tudja, melynek érdekében a fenti ügyfél kapcsolatkezelési rendszert alkalmazza. Az adatok biztonságát a Momo CRM-ben a jelszavas beléptető rendszer biztosítja.

  Az adatátadás jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (a) és (f) pontja, mely szerint: “az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” és „az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 • Felhasználó a marketing célú továbbkezeléshez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy a Társaság és a Client Maker Kft. a fenti marketing célú megkeresésekhez megbízottakat vegyen igénybe. A teljesítési segédként közreműködő megbízottak adatai:
  Név, Székhely, Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám
  Bukta Zsolt egyéni vállalkozó, 3300 Eger, Hevesi Sándor u. 16., 50330838
  Brüsszelnet Sales Network Kft., 1147 Budapest, Benkő u. 30., 01-09-892925
  Kimberley Group Kft., 1016 Budapest, Berényi utca 9/B. II. em. 13., 01-09-891549
  Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, 1134 Budapest, Dózsa György út 138-142., 50500914
  Járomi Tamás egyéni vállalkozó, 1188 Budapest, Vasút u. 56/a., 50283482
  Poky Team Kft., 1173 Budapest, 528. utca 12., 01-09-889919
  Simon Adrienn egyéni vállalkozó, 4034 Debrecen, Repce utca 33., 51036348
  MLM Szakkönyvek Kiadó Kft., 1163 Budapest, Katóka utca 11., 01-09-179249
  Kéri János egyéni vállalkozó, 1131 Budapest, Keszkenő u. 10., 51201780

  A fenti Adatfeldolgozók az adatokat kizárólag a Társaság illetve a Client Maker Kft. nevében történő marketing célú megkeresésre (ezen Társaságok szolgáltatásainak ajánlása telefon és e-mail útján) használhatják fel.

  Az adatkezelés alapja: Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: “az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat az alábbi elérhetőségeken tudják kezdeményezni:

 • postai úton a H-2141 Csömör, Arany János u. 5/b. címen,
 • e-mail útján az info@vallalkozas-szakerto.hu e-mail címen,
 • telefonon a 06-20-351-1577 számon.

Az érintett a X. pontban foglalt jogokon túlmenően bármikor, ingyenesen leiratkozhat a további marketing célú megkeresésről.

8. Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján.

VI. Közösségi oldalak

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatkezelés időtartama,
5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VII. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet a Társaságunkkal.

1. A kezelt személyes adatok köre: A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvételhez az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: név, e-mail cím, esetlegesen üzenetben megadott telefonszám
A „Kapcsolat” felületén a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és jelen pont szerinti kezeléséhez hozzájárul.

2. A fenti adatok célja: kapcsolatfelvétel, ennek során az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel és az érdeklődő igényei szerinti tájékoztatás nyújtása.

3. Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: “az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.

4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait a X. pont tartalmazza.

5. Az adatkezelés ideje: Társaságunk a fentiekben megjelölt adatokat 15 munkanapon belül törli, kivéve, ha Felhasználó a további adatkezeléshez hozzájárult. Abban az esetben továbbá, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben megbízási szerződés jön létre, és a kapcsolatfelvétel során megadott adatok a megbízási szerződés lényeges elemének, létrejöttének igazolása miatt szükségesek, a fenti adatok kezelésére vonatkozóan a I. részben szabályozott adatkezelés az irányadó.

6. Az adatok kezelése: Az adatokhoz a Vállalkozás Szakértő Kft fér hozzá, a Vállalkozás Szakértő Kft munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez használja fel.
A Vállalkozás Szakértő Kft. a Felhasználó által a weboldalakon keresztül megadott adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatók szerverén valamint papír alapon a Vállalkozás Szakértő Kft Csömör, Arany János utca 5/b. szám alatti székhelyén, tárolja
Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság elektronikus levelező rendszerébe. Az elektronikus levelező rendszer szolgáltatója:

A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Adatfeldolgozók és a Társaság kötelesek minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (jelszó, biztonsági mentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása, zárható fiók)

A Felhasználó adatait harmadik személynek a Vállalkozás Szakértő Kft nem adja át, kivéve:
Abban a valószínűtlen esetben, ha a Vállalkozás Szakértő Kft. átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Vállalkozás Szakértő Kft-ből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az a Vállalkozás Szakértő Kft által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a Vállalkozás Szakértő Kft kezeli.
Az adattovábbítás a Vállalkozás Szakértő Kft. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont.

VIII. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

IX. Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

X. Az érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.

6. Felhasználó kérheti, hogy a Szolgáltató. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Szolgáltató egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

8. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről, a törlésről, és az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozási jog

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján – jogi érdek érvényesítésén – alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

XI. Jogorvoslat

1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

XII. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • 2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2008 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008 évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR)

Hirlevél feliratkozás tájékoztató

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással, jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy jogos érdek érvényesítése esetén adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

A Vállalkozás Szakértő Kft. (H-2141 Csömör, Arany János utca 5/b., adószám: 25876459-2-13) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő vagy Társaság) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv) 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy más jogalapon (GDPR 6. cikk) alapul.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatkezelés időtartama,
5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető a weboldalak láblécéből, az adatvédelem link alatt.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő adatai:

Vállalkozás Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 2141 Csömör, Arany János utca 5/b.
 • Cégjegyzékszám: 13 09 185557
 • Adószám: 25876459-2-13.
 • E-mail: info@vallalkozas-szakerto.hu
 • Telefon: +36-30-436-3690

Értelmező fogalmak

(Info tv és az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján)

 • érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

www.motivaciosrendszerek-nap.hu, www.merlegszeminarium.hu, www.vallalkozasszakerto.hu honlapok esetében:

www.szemelyzetkezeles.hu, www.munkaerohiany.com, www.ertekesites-nap.hu honlapok esetében:

www.eredmenyes-vezeto.hu, www.cegvezetoitrening.hu, www.berkalkulacio.hu honlapok esetében:

www.piacszerzes.hu honlap esetében:

3. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama: A lentiekben megjelölt egyes adatkezelések időtartamával megegyező.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: “az adatkezelés a Vállalkozás Szakértő Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

I. Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatgyűjtés jogalapja,
5. jogos érdek alapján végzett adatkezelés esetén az adatkezelő, harmadik személy jogos érdekét,
6. az adatkezelés időtartama,
7. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, címzettek személye,
8. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése,
9. jogorvoslati jogok.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek a VII. pontban foglalt jogokon túlmenően lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közlés, továbbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

1. A “Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

II. Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatgyűjtés jogalapja,
5. jogos érdek alapján végzett adatkezelés esetén az adatkezelő, harmadik személy jogos érdekét,
6. az adatkezelés időtartama,
7. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, címzettek személye,
8. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése,
9. jogorvoslati jogok.

5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat a Vállalkozás Szakértő Kft a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor a Vállalkozás Szakértő Kft ezen személyes adatokat 8 évig kezeli. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Társaság a Felhasználót külön tájékoztatni fogja

9. Az adatok kezelése: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
A Vállalkozás Szakértő Kft. a fenti adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatók szerverén valamint a Vállalkozás Szakértő Kft. 2141 Csömör, Arany János utca 5/b. szám alatti székhelyén tárolja.

Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság elektronikus levelező rendszerébe.

Az elektronikus levelező rendszer szolgáltatója:

A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

A Felhasználó adatait harmadik személynek a Vállalkozás Szakértő Kft nem adja át, kivéve:

Adatkezelők

 • A Vállalkozás Szakértő Kft az 5. pontban megadott adatokat egy Momo CRM nevű ügyfél kapcsolatkezelő szoftverben tárolja, mely adatbázist a Client Maker Korlátolt Felelősségű Társaság is jogosult használni.
  Az adatokat átvevő Adatkezelő (a továbbiakban Adatátvevő Adatkezelő) adatai:
  Név: Client Maker Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Cégjegyzékszám: 13 09 130280
  Székhely: 2141 Csömör, Arany János utca 5/b.
  Telephely: 2141 Csömör, Petőfi Sándor utca 21.
  Iroda: 2142 Nagytarcsa, Hársfa u. 2.
  Adószám: 14585658-2-13
  E-mail cím: info@potencsikszilard.hu
  Telefon: +36-20-351-1577

  Adatátvevő Adatkezelő ezen adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel (e-mailben) közvetlen üzletszerzés, szolgáltatás ajánlása és marketing (hírlevél küldése e-mailben) célra használhatja.

  Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor. Felhasználó a “Feliratkozás” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.

 • Abban a valószínűtlen esetben, ha a Vállalkozás Szakértő Kft. átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Vállalkozás Szakértő Kft-ből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az a Vállalkozás Szakértő Kft által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a Vállalkozás Szakértő Kft kezeli.
  Az adattovábbítás a Vállalkozás Szakértő Kft. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont.

Adatfeldolgozó

 • Momo CRM rendszert üzemeltető (Adatfeldolgozó) adatai:
  Név: DevMonkeys Software Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhelye: 1141 Budapest, Vízakna utca 4.
  Cégjegyzékszám: 01-09-286129
  Adószám: 22684202-2-42
  E-mail: lj@e-com.hu

  A Vállalkozás Szakértő Kft.-nek tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy hatékony és átlátható ügyfélkezelést folytasson, az ügyfélkapcsolatokban a folyamatokat követni tudja, melynek érdekében a fenti ügyfél kapcsolatkezelési rendszert alkalmazza. Az adatok biztonságát a Momo CRM-ben a jelszavas beléptető rendszer biztosítja.
  Az adatátadás jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: “az adatkezelés a Vállalkozás Szakértő Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 • Felhasználó a hírlevélre feliratkozással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy a Társaság és a Client Maker Kft. a fenti marketing célú megkeresésekhez megbízottakat vegyen igénybe. A teljesítési segédként közreműködő megbízottak adatai:
  Név, Székhely, Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám
  Bukta Zsolt egyéni vállalkozó, 3300 Eger, Hevesi Sándor u. 16., 50330838
  Brüsszelnet Sales Network Kft., 1147 Budapest, Benkő u. 30., 01-09-892925
  Kimberley Group Kft., 1016 Budapest, Berényi utca 9/B. II. em. 13., 01-09-891549
  Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, 1134 Budapest, Dózsa György út 138-142., 50500914
  Járomi Tamás egyéni vállalkozó, 1188 Budapest, Vasút u. 56/a., 50283482
  Poky Team Kft., 1173 Budapest, 528. utca 12., 01-09-889919
  Simon Adrienn egyéni vállalkozó, 4034 Debrecen, Repce utca 33., 51036348
  MLM Szakkönyvek Kiadó Kft., 1163 Budapest, Katóka utca 11., 01-09-179249
  Kéri János egyéni vállalkozó, 1131 Budapest, Keszkenő u. 10., 51201780

  A fenti Adatfeldolgozók az adatokat kizárólag a Társaság illetve a Client Maker Kft. nevében történő marketing célú megkeresésre (ezen Társaságok szolgáltatásainak ajánlása telefon és e-mail útján) használhatják fel.

  Az adatkezelés alapja: Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: “az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

  Az adatkezelésre hozzájárulás alapján kerül sor. Felhasználó a “Feliratkozás” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.

 • Az adatkezelés során igénybe vett további Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozók (hírlevél-küldő szolgáltatók):SalesAutopilot Kft.
  H-1089 Budapest, Golgota u. 3.
  +36-30-624-3934
  https://www.salesautopilot.hu
 • E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

  H-1106 Budapest, Fehér út 10.
  +36-96-519-833
  info@webgalamb.hu
  www.webgalamb.hu

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-121658/2017.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett a X. pontban foglalt jogokon túlmenően bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja “az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

III. Közösségi oldalak

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

1. az adatgyűjtés ténye,
2. az érintettek köre,
3. az adatgyűjtés célja,
4. az adatkezelés időtartama,
5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

IV. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

V. Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

VI. Az érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.

6. Felhasználó kérheti, hogy a Szolgáltató. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Szolgáltató egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

8. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről, a törlésről, és az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozási jog

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján – jogi érdek érvényesítésén – alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

VII. Jogorvoslat

1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Adatkezelésünkről bővebben itt olvashat: Adatvédelem